Meny
Bærekraft i Erla Eiendom
Erla Eiendom er en familiebedrift som forvalter eiendom i Norge, Sverige og Danmark, hvor hovedtyngden av forvaltningen ligger i Norge.

Som en besitter av eiendom har Erla Eiendom et ansvar overfor samfunnet, og vil bidra der vi kan med miljø, det sosiale og det forretningsetiske. Her har vi samlet innsikt om vårt arbeid med bærekraft og miljø.

Erla Eiendom stiller strenge krav til helse, sikkerhet og arbeidsmiljø

Erla Eiendom erkjenner at det samlede miljøavtrykket fra eiendomsbransjen er stort. Vi vil kontinuerlig styrke innsatsen for å redusere negative miljøpåvirkninger fra vår virksomhet. Innenfor økonomisk forsvarlige rammer skal Erla Eiendom velge løsninger som har minst mulig negative virkninger på miljøet og omgivelsene, med fokus på EU’s definerte miljømål.

Erla Eiendom er Miljøfyrtårnsertifisert. Det gir oss verktøy til å jobbe konkret med bærekraft innen områder som arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Vi jobber helhetlig, systematisk og langsiktig med miljøtiltak internt i vår bedrift.

Erla Eiendom er medlem av Grønn Byggallianse. Dette er en viktig interesseorganisasjon for bærekraft i hele bygg-, anlegg- og eiendomssektoren. Som medlem er vi bevisst vårt ansvar som eiendomsaktør ved å utvikle vårt arbeid og påvirkning innen bærekraft.

FNs bærekraftsmål

Erla Eiendom skal bidra til å oppfylle FNs bærekraftsmål. Flere av de 17 målene er relevante, men for å sikre riktig fokus, har Erla Eiendom plukket ut fire hovedmål:

Mål 7 — Ren energi for alle
Mål 8 — Anstendig arbeid og økonomisk vekst
Mål 12 — Ansvarlig forbruk og produksjon
Mål 13 — Stoppe klimaendringene

Definisjon og tiltak

Målene er definert gjennom en rangering av alle de 169 delmålene som ligger under FNs 17 mål. Videre har vi ved hjelp av Norsk Eiendom vurdert hvilke tiltak vi anser som mest relevante for selskapet. Under har vi fremhevet noen tiltak vi har arbeidet og arbeider konkret med:

  • Bestille energibudsjett for beregnet reelt energiforbruk
  • Gjennomføre utredning av hva takflater kan benyttes til
  • Tilrettelegge for at bruker av bygget velger miljøvennlige fremkomstmidler

Tiltak vi jobber med og vil ha fokus på fremover:

  • Inkludere krav om energiledelse i leieavtaler
  • Stille seriøsitetskrav i kontrakter
  • Kun kjøpe bygningsprodukter uten innhold av helse- og miljøfarlige stoffer

Videre arbeid

For å styrke både vår kompetanse og bevisstgjøring i selskapet, vil Erla Eiendom gjennomføre en dobbel vesentlighetsanalyse. Dette vil være et viktig for vårt videre arbeid med bærekraft.

Videre vil vi fortsette arbeidet med energikartlegging av eiendomsporteføljen for å synligjøre forbruk, og gi et godt grunnlag for å tiltak som reduserer energiforbruket.

Erla Eiendom vil fortsette med digitalisering innenfor bærekraft, spesielt innenfor innhenting av data og smartstyring.

Dette tror vi vil være et godt utgangspunkt for å kunne identifisere hvilke konkrete målsetninger vi skal arbeide mot. Disse skal være forståelige, relevante, representative, verifiserbare, sammenlignbare og troverdige. Samtidig gir dette en god plattform for den videre strategien for Erla Eiendom sitt arbeid innen bærekraft.

Analyse og kartlegging

– Vi skal være ferdig med vesentligsanalyse og energikartlegging innen utgangen av 2025, og vi skal ha klare, definerbare mål innen utgangen av 2026.

Erla Eiendom skal alltid følge gjeldende lover og regler, og helst ligge i forkant. Samtlige bygg i porteføljen kildesorterer, og vi har energiattestert byggene våre i godt over 10 år.

Informasjonen over finnes også som dokumentet «Policy for Bærekraft i Erla Eiendom». Et levende dokument som revideres årlig i etterkant av årsmøtet, eller etter ekstraordinære møter ved behov.